Mejbury konweksiýa aýna gyzdyryjy peç

Gysga düşündiriş:

Gorizontal rulolar Ojak goşa kameralar (Mejbury konweksiýa) Tekiz aýna temperatura peçleri esasan binagärlik aýnasy, ösen öý enjamlary, bezeg aýnasy, Awtoulag we otly we gämi aýnasy, ýokary hilli inçe temperaturaly we laminirlenen aýna, yşyklandyryjy aýna öndürmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

GX- (QDL) SSP seriýaly goşa kameraly aýna gyzdyryjy peç

Esasy programma:

Gorizontal rulolar ojagyIki adamlyk otag.

Tehniki spesifikasiýa:

Aýnanyň hilini, taýýar önümçiligiň derejesini we öndürijiligini ýokarlandyrmak.

Önümçilik 1,6-1,8 esse köp bolup biler.

Jikme-jik maglumat

Mejbury konweksiýa aýna gyzdyryjy peç (2)
Mejbury konweksiýa aýna gyzdyryjy peç (3)
Mejbury konweksiýa aýna gyzdyryjy peç (1)

Häsiýetli - goşa kamera

Iki adamlyk kamera hyzmatyhas ýokary öndürijilik.

Adaty,bir kamera radiasiýa, konweksiýa.

Öňki ýyladyş kamerasynda aýnanyň ýaramaz täsirlerini azaltmak we gowulaşdyrmak üçin aşaky iş temperaturasy ulanylyp bilneraýnanyň üstki hili.Aýna temperaturasyny nagyşlamak we örtmek, az zyýan, has gowy temperatura hili.

Mejbury konweksiýa aýna gyzdyryjy peç 2
Mejbury konweksiýa aýna gyzdyryjy peç 1

Elektrik bölekleri
Ady: Aralyk döwüji
Marka: Schneider
Asyl nusgasy: Fransiýa

Jikme-jik maglumat

Maşyn bölekleri 001
Maşyn bölekleri 002
Maşyn bölekleri 003

Maşyn bölekleri
Ady: Keramiki rolik
Marka: Wesuwiý
Asyl nusgasy: Fransiýa

Maşyn bölekleri
Ady: Blower inwertory
Marka: Simens
Asyl nusgasy: Germaniýa

Elektrik bölekleri
Ady: PLC
Marka: Omron
Asyl nusgasy: Japanaponiýa

Hyzmatymyz 001

Satuwdan öňki hyzmat

Mugt Iň amatly enjamy saýlamak üçin gollanma.

Mugt Müşderiniň ussahanasy üçin maslahat we CAD dizaýny.

The Işleýän maşyna we kompaniýamyza baryp görmegi tertipläň.

Satuwdan soň hyzmat 001

Satuwdan soň hyzmat

FERR Satuwdan soň 7/24 sagat onlaýn hyzmat

MugtGurnamak, işlemek we tälim bermek.

Foreign Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin elýeterli inersenerler.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary: Adaty paket adaty eksport bukjasydyr (Ölçegi: L * W * H).Europeanewropa ýurtlaryna eksport edilse, agaç guty tüsse çykar. Eger konteýner gaty gaplaň bolsa, müşderileriň ýörite haýyşy boýunça gaplamak ýa-da gaplamak üçin pe filmini ulanarys

Eltip bermek maglumatlary: töleg alandan 90 gün soň

Gaplamak we eltip bermek (1)
Gaplamak we eltip bermek (2)

Sorag-jogap

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: 2007-nji ýyldan bäri ýokary derejeli Akylly Aýna Tempering Ojak öndürijisi, enjamymyz dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna satyldy.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 90 gün bolýar.

S: Zawodyňyza gelýän müşderileri gurnaýarsyňyzmy?

J: Müşderiler üçin sapar meýilnamasyny düzeris

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: Töleg şertleri: goýum hökmünde 30%, iberilmezden 65%, galyndy hökmünde 5%


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler