Laminirlenen aýnany öndürmek prosesi

Laminirlenen aýna, PVB filmi bilen sandwiçlenen iki ýa-da has köp gatlak tekiz aýnadan (ýa-da gyzgyn egilýän aýnadan) ýasalýar we ýokary basyş arkaly ýokary derejeli howpsuzlyk aýnasyna ýasalýar.Aç-açanlyk, ýokary mehaniki güýç, UV goragy, ýylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýasy, okdan goraýjy, partlama garşy we ş.m. aýratynlyklaryna eýe. Adatça, PVB interleýeri binalarda laminirlenen aýnanyň interleýeri üçin ulanylýar.PVB filmi ses tolkunlaryny süzmek (sesiň we ses geçirişiniň yrgyldy amplitudasyny azaltmak) funksiýasyna eýedir.

4

Iki gatlak laminirlenen aýna maşyn

ulanylyp bilner

Ingelimli peç öndürmek, hiliň kepili.

Laminirlenen aýna önümçiligi üçin seresaplyklar:

1. Aýna gaýtadan işlemek, EVA film laminasiýa

Aýnany zerur ululykda we şekilde kesiň we aýnanyň gyrasyny süpüriň (bu aýnanyň gyrasynyň silikon plastinkany kesmeginiň öňüni alyp biler);Stakany arassalaň (stakandaky tozany, ownuk bölejikleri we galyndy hapalary arassalaň we stakany alkogol bilen süpüriň).Aýnanyň üstünde hapa, suw yzlary ýa-da barmak yzlary bolmaly däldir;Degişli ululykda kesiljek EVA filmini taýýarlaň we laminasiýa üçin filmi stakanyň we stakanyň arasynda gysyň.

2. Ojaga girmezden ozal taýýarlyk

Aýna böleklerini peç çarçuwasyna goýuň (Bellik: ýelimiň öňüni almak üçin äýnegiň arasynda ýeterlik boşluk bolmaly) silikon plastinkanyň sorujy burunlary petiklenmeli däldir, ýogsam silikon plastinkadaky howa doly çykarylyp bilinmez.Galyndy aýnadan (amatly tükenik üçin paneli ulanmak iň gowusy), silikon plastinkany ýokary we aşak möhürläň, vakuum nasosyny açyň we silikon plastinkadaky howany tükeniň.Ojaga girmezden ozal vakuum sumkasynyň syzýandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň, mümkin boldugyça gysga wagtda abatlaň (silikon plastinkada howa syzmagy bar bolsa, ojakda gyzdyryp bolmaýar).

3. Aýna ýyladyş

Aýna tekjäni ýelim peçine itekläň we gerekli aýna laýyklykda zerur wagty we temperaturany belläň.

4. Ojakdan aýna

Heatingyladyşdan we izolýasiýa edilenden soň, gutydaky temperatura 90 below-dan pes bolanda gapyny açyň we aýna çarçuwasyny çykaryň.Temperatura takmynan 30 to çenli peselende, silikon plastinkany açyň we stakany çykaryň.

5


Iş wagty: Iýul-08-2022